دکتر جردن، يک آمريکايی فارغ التحصيل کالج لافايت در آمريکا، موسسه مشابهی در ايران تاسيس کرد. دولت ايران قبل از جنگ جهانی دوم آن کالج را تعطيل و تنها دبيرستان وابسته به آن را حفظ کرد. اداره دبيرستان را نيز از بخش خصوصی وابسته به کالج لافايت گرفت و به وزارت فرهنگ سپرد. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا که پيرامون کالجی است که نظيرش در ايران بود و تعطيل شد، توجه فرمائيد.