امير نادری، روزنامه نگار ايرانی مقيم اروپا، در مقاله ای در نشريه نيويورک پُست، سربريدن های جاری را به دست تروريست های محصول فرهنگ نفرت در عربستان سعودی می داند. يک مقام سابق دولت آمريکا معتقد است که عربستان سعودی بجای ملامت خارجيان بايد مشکل را در ميان جامعه خود بيابد.

به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اينمورد توجه فرمائيد.