دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گزارش انتقادی اتحاديه اروپا از وضع حقوق بشر در ايران

2 – توقيف قايق های بريتانيا توسط نيروهای سپاه پاسداران در اروند رود و تيرگی روابط بريتانيا و ايران