در ايران مقامات نظامی می گويند دو خلبان هواپيماهای جنگنده در جريان ماموريتی آموزشی کشته شدند.

سقوط هواپيمای جت جنگنده تام کت – اف چهارده Tomcat امروز در نزديکی پايگاه هوايی اصفهان رخ داد. تحقيقات در مورد علت اين سانحه ادامه دارد.

قبل از انقلاب اسلامی در سال ١٣۵٧ و دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی، آمريکا تامين کننده اکثر هواپيماهای نظامی و تجاری ايران بود.

R