مصاحبه زنده رامش با دکتر رامين کامران، استاد پژوهشگر در مرکز مطالعات سيستمهای مدرن فکری در دانشکده علوم انسانی در دانشگاه سوُربوُن در پاريس. شنوندگان از سرتاسر ايران و از اروپا تلفن کرده و نظراتشان را ابراز داشتند. موضوع عمده گفتوگو دخالت مذهب در امور سياسی و لزوم جدايی دين از حکومت بود.