در برنامه اين يکشنبه شب، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا حميده آرميده با سيمين بهبهانی، بانوی شعر معاصر ايران، گفتگويی انجام داد پيرامون زندگی و دست آوردهايش، سبک شعرش، و ديدگاهش نسبت به وضعيت و حقوق زنان در ايران ِ تحت رژيم اسلامی. در بخش دوم شنوندگان از سرتاسر ايران و از اروپا تلفن کردند و نظرات شان را ابراز کردند.