يک مهاجر لبنانی در آمريکا با آثار هنريش وحشت و ترور زمان جنگ داخلی لبنان را به تصوير می کشد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از نمايشگاه «تاريخ بمبگذاری های اتومبيل و جنگ داخلی لبنان» ديدن کرد و به بررسی آثاراين هنرمند لبنانی بنام وليد رعد در نيويورک می پردازد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.