در ادامه گزارشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ابراهيم بی پروا، از 37 امين کنفرانس انجمن پژوهشگران ايران در پايتخت سوئد، به گزارشی از سخنرانی دکتر اصغر عبدی، پزشگ مقيم بريتانيا، و دکتر حسين خليلی، استاد سابق دانشگاه تبريز، تحت عنوان اسلام و دمکراسی، می پردازد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.