با نزديک شدن به سالگرد ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ يا اعتراضات دانشجويان در ايران، گفتگويی انجام شده با آقای بهزاد پيله ور سخنگوی شورای ملی آزاديخواه ايران. آقای پيله ور ضمن بيان تاريخچه ای از شکل گيری اين سازمان، از مواضع و فعاليتهای شورای ملی آزاديخواهان ايران با ما می گويند. به بخش اول اين گفتگو توجه فرمائيد