دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه به بررسی مسايل زيؤ می پردازد:

1 - فعاليت های هسته ای رژيم جمهوری اسلامی و برخوردهای سياست جهانی و سازمان بين المللی انرژی اتمی

2 - اوضاع اقتصادی جامعه و افزايش فقر در ميان کارگران3

3 - شايعه همکاری های چين با ايران در مورد فعاليت های هسته ای