دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - وضعيت عراق در آستانه تفويض قدرت به دولت انتقالی عراق

2 – شايعه تمرکز نيروهای ايران در مرز عراق

3 - خطرات ناشی از دسترسی رژيم ايران به سلاح های اتمی