به گزارش شين هوا، خبرگزاری رسمی چين، بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه به دعوت هو شيان تائو Hu Jintao ، رئيس جمهوری چين، هفته آينده از آن کشور بازديد می کند.

دمشق و پکن روابط نزديکی دارند و در مورد وضعيت عراق و خاورميانه سياست مشترکی را پيگيری می کنند، همچنين چين با تحريم های آمريکا عليه سوريه مخالفت ورزيده است.

آمريکا در ماه ميلادی گذشته سوريه را به حمايت از تروريسم و قصور در بستن مرزهای خود بر روی شورشيانی که با نيروهای آمريکايی در عراق می جنگند متهم کرد و تحريم هايی عليه آن کشور به اجرا گذاشت.

S