بهروز عباس در گفتگو با دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی

زير ذره بين: بزرگداشت ملت آمريکا از رانالد ريگن رئيس جمهوری فقيد آمريکا؛ مقابله کشورهای غربی با ايران در رابطه با کوشش های اتمی ايران؛

توطئه قتل وليعهد عربستان سعودی توسط ليبی.