در بحث پنجشنبه شب، بهروز عباسی گفتگويی دارد با آقای رضا معينی، رئيس سازمان خبرنگاران بدون مرز، و آقای داراب زند، مسئول دفتر فرهنگی جبهه دمکراسی ايران. در اين برنامه وضعيت حقوق بشر و افزايش سرکوبها در ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.