اخضر براهيمی مشاور کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، ديروز در انجمن خبرنگاران سازمان ملل به تشريح اوضاع عراق پرداخت و گفت بزرگترين مشکل دولت موقت عراق امنيت خواهد بود. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در اين زمينه گزارشی دارد.