روز پنجشنبه مشعل المپيک آتن در مسير حمل آن از ميان ۳۳ شهر در شش قاره جهان به هند رسيد. سفير يونان در هند مشعل المپيک را در منار کوتب، برج قوم مغول در سده ۱۲ به سروزير دهلی نو شيلا پيکشت، تحويل داد و سورش کامادی، رئيس اتحاديه المپيک هند نخستين دونده ای بود که آن را حمل کرد.

مشعل المپيک روی فيلهای هند که با شالهای مخملی برودری دوزی با رنگهای قرمز و طلايی زينت داده شده بودند نيز حمل شد. يکی از آن فيلها مشعل را در جاده راج پت يا جاده پادشاهان حمل کرد. اين جاده از کاخ رياست جمهوری تا دروازه هند که يک طاق سنگی است امتداد دارد و اين طاق بيادبود سربازان هندی کشته شده در جنگ جهانی اول ساخته شده است.

مشعل المپيک سپس به استاديم ملی هند در دهلی نو محل برگزاری نخستين بازيهای آسيايی در سال ۱۹۵۱ حمل شد.

روز جمعه مشعل المپيک بسوی مصر حمل می شود.