دولت آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، طرح خروج شهرکهای يهودی نشين را از غزه تصويب کرده است.

وزيران کابينه اسرائيل با 14 رای موافق در برابر 7 رای مخالف به پيشنهاد خروج اسرائيليها از غزه رای مثبت دادند، با اينهمه تا عملی شدن اين برنامه، کابينه بايد چند پيشنهاد و طرح ديگر را نيز تصويب کند. بر اساس طرح شارون تمامی21 شهرک يهودی نشين درغزه تعطيل ميشود و از ميان 120 شهرک يهودی نشين در کرانه باختری رود اردن تنها 4 شهرک تا سال 2005 برچيده ميشود.

در رويدادی ديگر، دادگاههای اسرائيلی «مروان برغوتی» يکی ازرهبران قيام غطئيان را عليه اسرائيل به 5 بار حبس ابد محکوم ساخته است.

برغوتی متهم است در حملات جداگانه ای 4 اسرائيلی و يک کشيش راهب يونانی را در سال 2000 بقتل رسانيده است.

m