يک رهبر دومين گروه چريکی بزرگ کلمبيا از دولت خواسته است به عنوان شرطی برای مذاکرات آينده صلح، به مذاکرات آتش بس دو جانبه بپردازد و زندانيان سياسی را مورد بخشودگی قرار دهد. فرانسيسکو گالان رهبر ارتش آزاديبخش ملی اين پيشنها د را روز جمعه مطرح ساخت. گروه شورشی روز سه شنبه گفت آماده است در باره پيشنهاد مکزيک برای نظارت بر مذاکرات صلح با دولت کلمبيا بحث کند.