انجمن جهانی مطبوعات از دولت برمه خواسته است تمام روزنامه نگاران زندانی را آزاد کند و گام هائی در جهت گسترش آزادی مطبوعات و بيان در کشور بردارد. انجمن، که حدود 18 هزار روزنامه در سراسر جهان را نمايندگی می کند، با تصويب قطعنامه ای برمه را يکی از سرکوبگرترين کشورهای جهان ناميد و گفت در آنجا دولت نظامی حاکم، تمام شکلهای بيان را به شدت کنترل و سانسور می کند. قطعنامه همچنين نگرانی خود را از بازداشت 11 روزنامه نگار در برمه ابراز می دارد و از دولت می خواهد آنها را آزاد کند.

K