گروه های مدافع حقوق بشرخواستارتحقيقات مستقلی درباره قتل عام روزچهارم ژوئن سال ۱۹۸۹ در ميدان تيان آن من پکن شده اند. درچنين روزی نيروهای چين صدها تن از هواداران دمکراسی را که درميدان تيان آن من دست به تظاهرات زده بودند، قتل عام کردند. درآستانه پانزدهمين سالگرد اين فاجعه سازمان عفوبين الملل که مقرآن درلندن قراردارد، با صدوراعلاميه ای خواستاراستيضاح کسانی شد که مسئول قتل عام ميدان تيان آن من هستند.

گروه مبارزه بين المللی برای تبت نيز رهبران چين را متهم کرده است که گزارش های نادرستی درباره اين که چه اتفاقی درميدان تيان آن من واطراف آن روی داد، منتشرساخته اند. در واشنگتن کنگره آمريکا خود را آماده بحثی پيرامون تصويب قطعنامه ای می کند که ازچين می خواهد اجازه دهد تحقيقات بی طرفانه درباره وقايع روزچهارم ژوئن صورت گيرد. دولت چين همواره ازاقدام خود در روزچهارم ژوئن دفاع کرده است.

K