دوتن از تفنگداران دريائی آمريکا در مورد دادن شوک الکتريکی به يک زندانی در يک بازداشتگاه موقت در جنوب بغداد، خود را مقصراعلام کردند. دراعلاميه تفنگداران دريائی آمريکا در روزپنجشنبه آمده است، اندرواستينگ Andrew Sting و جرمايا ترف نی JeremiahTrefney درجلسه روز۱۴ ماه مه گذشته در دادگاه نظامی دربغداد به جرم خود اعتراف کردند. طبق اين اعلاميه اين دوسربازکه هردو ۱۹ ساله هستند، به اتفاق دو تفنگدار دريائی ديگر يک بازداشتی را درزندان محموديه که با صدای بلند صحبت کرده وآشغال هايش را به خارج ازسلول پرتاب کرده بود با شوک الکتريکی مجازات کردند.

دراعلاميه تفنگداران دريائی آمريکا آمده است که هردوسرباز درمورد اتهامات وارده، ازجمله مضروب ساختن زندانی، قساوت وسوء رفتار، خود را مقصراعلام کردند. استينگ به يک سال زندان واخراج ازخدمت با عدم رضايت و ترف نی به هشت ماه زندان واخراج ازخدمت با عدم رضايت محکوم شدند. دو تفنگدارديگری که درسوء رفتاربا زندانی دست داشته اند، به انتظارحکم دادگاه هستند.

K