مجلس سنای آمريکا تقاضای کاخ سفيد را درمورد اختصاص 25 ميليارد دلاراضافی به هزينه های عمليات نظامی درعراق وافغانستان، به اتفاق آرا مورد تصويب قرارداد. پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا ماه گذشته خواستاراين اعتبارشد تا ازاول ماه اکتبرکه بودجه سال جديد آمريکا به تصويب می رسد به مصرف هزينه های نظامی برسد.

m