عربستان سعودی می گويد نيروهای امنيتی دو ستيزه جو را که به ارتباط با بحران گروگانگيری در شهر ُخَبر و کشته شدن ۲۲ کارگر نفت مظنون بودند، به دام انداختند و کشتند. اطلاعيه وزارت کشور عربستان حاکی است مظنونين، که يکی از آنها لباس زنانه پوشيده بود، در کوچه ای به دام افتادند و پس از آنکه به تير اندازی به سوی پليس پرداختند و نارنجک پرت کردند، کشته شدند.

در حادثه ای جداگانه، سفارت آمريکا در رياض می گويد ستيزه جويان ناشناس روز چهارشنبه به سوی دو خود رو حامل نظاميان آمريکا آتش گشودند و يک نفر جراحت مختصری برداشت.

s