قراراست حدود 8 هزارتن ازنيروها وپليس غيرنظامی سازمان ملل متحد برای دردست گرفتن کنترل کوشش های مربوط به تثبيت اوضاع هائيتی، امروز وارد اين کشورآشوب زده حوزه دريای کارائيب شوند.

نيروهای اعزامی سازمان ملل متحد، کنترل اوضاع هائيتی را ازيک نيروی چند مليتی به رهبری آمريکا تحويل خواهند گرفت. اين نيروی چند مليتی به دنبال انقلاب مسلحانه ماه فوريه گذشته که باعث استعفای ژان برتران آريستيد رئيس جمهوری هائيتی وفراراو به خارج ازکشورشد، سريعا عازم هائيتی شد تا کنترل اوضاع را دردست گيرد.

برزيل درنيروی اعزامی سازمان ملل متحد مشارکت دارد وتعهد کرده است 1200 تن ازنيروهای خود را برای رهبری عمليات به هائيتی اعزام دارد. روز دوشنبه 150 تن ازنيروها عازم هائيتی شدند وقراراست بخش عمده نيروهای برزيلی تا نيمه ماه ژوئن وارد هائيتی شوند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد درماه آوريل گذشته به اتفاق آرا ماموريت نيروی جديد حفظ صلح درهائيتی را مورد تصويب قرارداد.

m