دکتر احمد مدنی، دبير کل تشکيلات برونمرزی جبهه ملی ايران، به پرسشهای خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون برنامه های آتی اين تشکل توضيحاتی داده است که توجه شما را به شنيدن آن دعوت می کنيم.