بهمن مقصودلو فيلم ساز ايرانی فيلمی مستند و يکساعته ساخته است بنام «احمد محمود، نويسنده انسانگرا». اين فيلم اکنون در پاريس به نمايش گذاشته شد. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد با آقای مقصودلو گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.