خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با کمال تبريزی، کارگردان فيلم پر سروصدا و پر فروش «مارمولک» گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.