فرستاده سازمان ملل متحد می گويد اوضاع رو به وخامت در جنوب افغانستان کارثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات سپتامبرآينده دشوارساخته است. ژان آرنو فرستاده سازمان ملل متحد به آگاهی شورای امنيت رسانيده است که تروريسم، جنگ ميان باندهای قاچاقچی مواد مخدر ونزاع واختلاف ميان جنگ سالاران محلی، وضعيت امنيت را مختل می سازد.

با اين همه، آقای آرنو می گويد نام نويسی رای دهندگان به تدريج گسترش می يابد وتاکنون، حدود ۲ ميليون و۷۰۰ هزارنفر برای رای دادن ثبت نام کرده اند. در رويدادی ديگر در روزپنجشنبه، حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان لايحه انتخابات را درافغانستان امضا کرد. به موجب اين قانون، حق هرشهروند افغانی بالاتراز ۱۸ سال برای دادن رای، تضمين می گردد. علاوه براين، طبق قانون جديد، اکثرمقامات دولتی ونظامی حق داوطلب شدن برای تصاحب مقام های انتخابی را نخواهند داشت.

K