در اوايل دهه 1960 ميلادی در ايران نوعی مکتب نقاشی شکل گرفت که متقدمين آن زمان به واسطه الهامگيری از عناصر مذهبی و سنتی ايران آن را «مکتب سقاخانه ای» ناميدند. يکی از پيشتازان اين مکتب حسين زنده رودی بود که سپس همراه با نقاشان بزرگ آن زمان چون ابوالقاسم سعيدی، ناصر عصار، منچهر يکتايی ايران را ترک و به فرانسه رفت. و هنوز هم در فرانسه بسر می برد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.