مان موهان سينگ تحصيلکرده آکسفورد، روز شنبه به عنوان نخست وزير جديد هند سوگند ياد کرد. آئين سوگند او و اعضای کابينه اش در کاخ رياست جمهوری در دهلی نو برگزار شد.

اين مراسم پس از ساعت ها چانه زدن و مذاکره دشوار با شريکان ائتلاف انجام گرفت. دولت جديد سينگ از پشتيبانی ۱۱ حزب که در يک ائتلاف به حزب کنگره پيوسته اند، برخوردار خواهد بود. دو حزب کمونيست و ۴ حزب کوچکتر تصميم گرفتند از ائتلاف در پارلمان بی آن که رسما به آن ملحق شوند حمايت کنند.

K