رهبران ٢٢ کشور عضو اتحاديه عرب برای اجلاسی دو روزه در تونس گرد آمده اند و قرار است از روز شنبه درباره اصلاحات سياسی در منطقه، مناقشه اسرائيل و فلسطينيان و جنگ در عراق به بحث بپردازند.

اين جلسه قرار بود در ماه مارس در تونس تشکيل شود، اما دولت تونس با استناد به وجود اختلاف نظرهائی بر سر اصلاحات سياسی آنرا به تعويق انداخت و بعدا زمان ديگری برای برگزاری آن تعيين کرد.

گفته می شود پيش نويس بيانيه کنفرانس، کشورهای عرب را به دمکراسی، برابری برای همه، آزادی بيان و احترام به حقوق زنان متعهد می سازد، اما روشن نيست که آيا گامهای قاطعی نيز برداشته خواهد شد يا نه.

R