اخراج خبرنگار روزنامه گاردين از ايران موضوع اين گزارش نازنين انصاری در لندن است. به اين گزارش توجه کنيد.