پليس کشمير هند می گويد روز شنبه سه ستيزه جوی عضو گروه لشکر طيبه در زدوخورد با نيروهای شبه نظامی هند در ناحيه دودا کشته شدند. به گفته پليس در پی نبردی يک ساعته مقاديری اسلحه و مهمات نيز ضبط شد.

پيشتر تفنگچی های ناشناس سه غير نظامی را در ناحيه ای در شمال سرينگر پايتخت تابستانی کشمير کشتند. از سال ۱۹۸۹ بيش از ۱۲ گروه ستيزه جوی اسلامی برای استقلال کشمير يا الحاق آن به پاکستان می جنگند و تا کنون دست کم ۶۵ هزار تن کشته شده اند.