در يک اقدام تلافی جويانه شورای شهر تهران در چهاردهم ماه مه پلاکی که فروش تسليحات شيميايی از سوی آلمان به کشور عراق را در مدت جنگ هشت ساله نشان ميدهد در مقابل سفارت آلمان در تهران نصب می کند. پرويز دستمالچی يکی از کسانی که که از حادثه ميکونوس جان سالم بدر برد با نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا گفتگويی انجام داده است که می شنويد.