کميسيون اروپائی با استناد به شدت گرفتن خشونت بين اسرائيل و فلسطينيان، اعلام کرده است ٣٣ ميليون دلار ديگر به فلسطينيان ساکن سرزمين های اشغالی کمک می کند.

از اين پول برای تهيه غذا، سالم سازی آب، حفاظت از آمبولانس ها و کمک های بهداشتی در کرانه غربی و باريکه غزه استفاده خواهد شد.

کميسر کمک اتحاديه اروپا در اطلاعيه ای، کمبود شديد غذا، آب و دارو را ناشی از شدت گرفتن خشونت در منطقه دانست. اتحاديه اروپا يکی از بزرگترين اعانه دهندگان بين المللی به سرزمين های اشغالی است و از سال ٢٠٠٠ ده ها ميليون دلار کمک کرده است.

R