اخيرا مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مدنی تصويب کرد که زن و شوهر از تمام اموال منقول و غير منقول يکديگر ارث ببرند. بر اساس اين اصلاحيه در صورتيکه يکی از زوجين فوت کند و وارث ديگری نداشته باشد تمام اموال متوفی به همسر وی تعلق ميگيرد. خانم مهرنوش موسوی، سردبير نشريه هفتگی سازمان آزادی زن در آلمان در گفتگويی با همکارمان ابراهيم بی پروا به بررسی اين اصلاحيه پرداخت.