وزير امور خارجه نروژ در کوشش برای احيای مذاکرات صلح بين شورشيان و دولت سری لانکا، با رهبر سازمان ببرهای آزاديبخش تاميل ملاقات کرده است .

هر دو طرف مذاکرات روز سه شنبه را که در يک شهرک زير کنترل شورشيان در شمال سری لانکا صورت گرفت، سازنده و مثبت توصيف کردند.

ديپلمات نروژی روز دوشنبه با خانم چاندريکا کوماراتونگا، رئيس جمهوری سری لانکا ملاقات کرد. اتحاديه حاکم سری لانکا گفته است سازمان ببرهای آزاديبخش تاميل را به عنوان تنها نماينده اقليت تاميل در مذاکرات صلح به رسميت خواهد شناخت.

R