دکتر عليرضانوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سوآلات بهروز عباسی، ملاقات پرزيدنت بوش با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفته های صميمانه رئيس جمهوری آمريکادرمورد زشتی رفتاربا زندانيان عراقی و همچنين گفته های رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی ايران و وضعيت شغلی آقای مرتضوی دادستان تهران را مورد بررسی قرار می دهد.