مقامات امنيتی در لبنان می گويند نيروهای اسرائيل و چريک های حزب الله در ناحيه مرزی مورد اختلاف ِشَبع به تبادل راکت و آتش توپخانه پرداختند. به گفته مقامات لبنان زدوخورد در نخستين ساعات بامداد جمعه و زمانی در گرفت که چريک ها ده ها گلوله به سوی سه موضع اسرائيل پرتاب کردند و رگبار تلافی جويانه توپخانه اسرائيل عليه سه روستای لبنان را موجب شدند.

شاهدان می گويند هليکوپترهای اسرائيل در آسمان گشت می زدند. در مورد تلفات احتمالی گزارشی نرسيده است.

s