برقراری حکومت ايالات متحده آمريکا در سال 1776 ميلادی با تاسيس موسسات آموزش عالی بی نظير همراه بود. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.