محاکمه يک تونسی در شهر برلين به اتهام شرکنت در عمليآت تروريستی آغاز شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از آلمان توجه فرمائيد.