در پی شکايت يک ايرانی از سازمان مجاهدين خلق در پاريس، سازمان مجاهدين به برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی دست زد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی از پاريس در اينباره توجه فرمائيد.