در روزی چون امروز در سال 1945 ميلادی، در اواخر جنگ جهانی دوم، يک بالون ژاپنی پر از مواد منفجره در سواحل اقيانوس آرام منفجر شد و يک زن آمريکايی و سه کودکش کشته شدند. اين چهار نفر تنها افراد غير نظامی آمريکايی بودند که در جنگ جهانی دوم کشته شدند. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.