گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود مرتضوی را به گرگ درنده مطبوعات اصلاح طلب تشبيه کرد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.