نظر به ملاقات سعيد مرتضوی، دادستان تهران، با زندانيان سياسی اوين روز صبح جمعه که منجر به اعطای چند روز مرخصی به برخی از زندانيان سيآسی و عدم توجه به شرايط نگران کننده سلامتی تعداد ديگری از زندانيان، از جمله منوچهر و اکبر محمدی، و فرزاد حميدی شد، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا با آقای سعيد کلانکی، فعال سياسی و دبير کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی گفتگويی پيرامون ملاقات صبح جمعه و وضعيت زندانيان سياسی انجام داد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.