اخيرا در يک گرد هم آيی از سوی شورای ملی مقاومت که چند تن از خبرنگاران رسانه های گوناگون هم در آن حضور داشتند، يکی از سخنرانان آيت الله جلال گنجه ای بود. در پايان سخنرانی ايشان، خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در فرانسه با ايشان گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.