در گفت و گوی تلفنی شنبه شب ـ اوّل ماه مه ـ از صدای آمريکا همکار ما، رامش، بطور زنده و مستقيم با مهندس سيروس نصرتی ـ مهندس معمار يا آرشيتِکت ايرانی در شمال آلمان ـ صحبت کرد...

موضوعهای صحبت: زندگی و تحصيلات معماری مهندس نصرتی ـ فعّاليت های او در ايران ـ سبک های معماری سنتّی و روستايی در ايران ـ و زيبايی طرّاحی های گِلي... شنوندگان نيز از ايران تماس تلفنی با ما گرفتند...