زيرذره بين:

دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سوآلات بهروز عباسی از بخش فارسی مسايل ذيل را مورد بررسی قرار می دهد.

سخنان نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی درانتقاد از سياست های آمريکا و همچنين اظهارات آقای شاهرودی رئيس قوه قضايی ايران درعدم وجود زندانی سياسی ايران و بالاخره درگذشت خالق مجله کمدی سياسی "گل آقا"