کنفرانس دو روزه يهود ستيزی که از روز چهارشنبه ۲۸ آوريل در برلين کار خود را شروع کرده بود روز پنج شنبه به پايان رسيد. در اين کنفرانس که به دعوت سازمان همکاری و امنيت اروپا برگزار شد تصميم گرفته شد تا از اين پس فعاليتهای يهود ستيزی در ۵۵ کشور عضو سازمان همکاری و امنيت اروپا نظر زير کامل گرفته شده و با آن شديدا مبارزه شود.