تفنگداران دريائی آمريکا در نبرد تازه ای با شورشيان در شهر فلوجه در عراق درگير شده اند. صدای جديدترين دور تير اندازی و انفجار حدود ساعت ۱۰:۳۰ دقيقه به وقت محلی شنيده شد و نوارهای ويديوئی ستون های دود را بر زمينه ای از ساختمان ها نشان می دهد.

يک مقام نظامی آمريکا می گويد تفنگداران دريائی به آتش بس شکننده در شهر فلوجه در عراق پای بند هستند. ژنرال مارک کيميت روز چهارشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت علی رغم تجديد جنگ بين شورشيان و سربازان ائتلاف، فرماندهان هنوز بر اين عقيده هستند که يک راه حل سياسی برای برطرف ساختن روياروئی وجود دارد و فقط زمانی که مورد حمله قرار گيرند پاسخ می دهند.

ژنرال کيميت گفت تفنگداران به نبرد با سلول های پراکنده شورشيان در بخش هائی از فلوجه ادامه می دهند. تصاوير ويديوئی از فلوجه ستون های دود سياه بر فراز برخی از مناطق، و نيز تانک های آمريکائی، هليکوپترهای توپدار و هواپيماهای جنگی را هنگام حمله به هدف هائی در شهر و تبادل آتش با شورشيان نشان می دهد.

در همين حال در جنوب، سربازان آمريکائی نخستين پست بازرسی خود را در حومه شهر نجف برپا کردند. نيروهای ائتلاف در يک روياروئی با مقتدی صدر، روحانی افراطی شيعه و شبه نظاميان او درگير شده اند.

در نقطه ديگری در عراق، ارتش آمريکا گفت دو سرباز ديگر آمريکائی کشته شدند. و مقامات اوکراين گزارش می دهند در نزديکی شهر کوت يکی از سربازان آنها جانسپرد و دو نفر مجروح شدند.

R